Oxygen all-in fitness

Verkoopsvoorwaarden

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website of via de telefoon geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand.

1. Identificatie van de verkoper

Oxygen Clubs bvba: BE0863.735.312 – Oxygen bvba: BE0477.153.094

Heerweg 12, 9810 Eke

Tel. 09/324.42.06

E-mail webshop@oxygenfitness.be

2. Aanvaarding van de onderhavige algemene voorwaarden

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand (via internet of via telefoon) door Oxygen Clubs bvba - Oxygen bvba aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. Oxygen Clubs bvba - Oxygen bvba kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een “consument”; dit is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

3. Totstandkoming verkoop op afstand

Om een product online te reserveren of te bestellen, dient de klant het toe te voegen aan zijn winkelmandje. Vervolgens kiest hij de hoeveelheid, vult hij zijn klantgegevens in, kiest hij de leveringswijze (zie artikel 7) en kiest hij de betalingswijze (zie artikel 6). Om de reservatie of bestelling af te ronden, dient de klant ten slotte de knop met als bijschrift “betalen” in te drukken en de betaling uit te voeren.

De producten en hun omschrijving die op www.oxygenfitness.be terug te vinden zijn, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatie of bestelling te plaatsen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Oxygen Clubs bvba - Oxygen bvba behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen of bestellingen door minderjarigen kan Oxygen Clubs bvba - Oxygen bvba weigeren uit te voeren. Hetzelfde geldt wanneer bij de beschrijving van het product of de prijsaanduiding op de website, ondanks de grote zorg die Oxygen Clubs bvba - Oxygen bvba besteedt aan de juistheid van de gegevens, een kennelijke vergissing werd begaan.

In geval van overmacht kan Oxygen Clubs bvba - Oxygen bvba haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.

4. Eigendomsoverdracht

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

5. Prijzen

Alle goederen zijn inclusief BTW.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

6. Betaling

De klant kan zijn internetbestelling betalen via een klassieke overschrijving op ons rekeningnummer 737-0106271-02.

De bestelde producten worden gedurende 5 dagen voor de klant gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren.

7. Afhaling goederen

Alle goederen zijn beschikbaar op het aangegeven afhaalpunt, nl. Heerweg 12, 9810 Eke. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan een identiteitsbewijs (of een kopie) gevraagd worden bij de afhaling.

8. De herroepingstermijn

Om het herroepingsrecht uit te oefenen heeft de klant de keuze:

Ofwel brengt hij de goederen, samen met de factuur of het kasticket, terug naar Oxygen Clubs bvba - Oxygen bvba binnen de 14 dagen na de levering

Ofwel meldt hij binnen de 14 dagen na levering schriftelijk de uitoefening van het herroepingsrecht, bij voorkeur door gebruik van het retourformulier. De mededeling kan per e-mail verstuurd worden aan webshop@oxygenfitness.be of per post aan Oxygen Clubs bvba - Oxygen bvba

Heerweg 12, 9810 Eke.

Na ontvangst van de melding van uitoefening van het herroepingsrecht en na ontvangst van de goederen, stuurt Oxygen Clubs bvba - Oxygen bvba een bevestigingsmail. 

De goederen dienen zo veel mogelijk teruggestuurd worden in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Hij dient de goederen dan ook met gepaste zorg te hanteren en te inspecteren. 

Binnen de 14 dagen nadat Oxygen Clubs bvba - Oxygen bvba op de hoogte gesteld werd van de beslissing tot herroeping, worden alle betaalde bedragen (desgevallend verminderd met de bovenvermelde transportkosten en waardevermindering) terugbetaald. Bij afgifte van het artikel in de winkel, kan de klant ook opteren om onmiddellijk vergoed te worden onder de vorm van een waardebon. Er wordt echter geen cash geld teruggeven aan de kassa. 

Oxygen Clubs bvba - Oxygen bvba kan wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden.

9. Leveringstermijn

Bij afhaling dient de klant de bevestigingsmail voor te leggen in de Oxygen club te Eke. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de verkoper in de winkel vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen.

Bij een bestelling tijdens de openingsuren van de clubs, is de gereserveerde bestelling behoudens overmacht beschikbaar binnen 30 minuten na reservatie. Reservaties na 17u30 zijn beschikbaar vanaf 11 uur de volgende werkdag.

Voor sommige producten, bv. fietskledij wordt de klant via mail op de hoogte gebracht wanneer deze beschikbaar zijn in de club.

10. Garantievoorwaarden

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Oxygen Clubs bvba - Oxygen bvba, Heerweg 12 9810 Eke of een mail naar webshop@oxygenfitness.be.

Ingeval van gesignaleerde problemen moet de klant dit melden aan de klantendienst binnen de zeven dagen na ontvangst. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper vallen de kosten ten laste van de koper.

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

11. Intellectuele rechten

Oxygen Clubs bvba - Oxygen bvba blijft eigenaar van alle intellectuele rechten (auteursrecht, merkenrecht, tekeningen, modellen, …) die betrekking hebben op hun diensten of producten of die betrekking hebben op de inhoud van de huidige internetsite met inbegrip van informatie, fotos, videos enz. Iedere reproductie, publicatie, doorsturen aan derden of ieder ander gebruik van de intellectuele eigendom van Oxygen Clubs bvba - Oxygen bvba is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Oxygen Clubs bvba - Oxygen bvba.

12. Persoonsgegevens

12.1. Door producten op de website van Oxygen Clubs bvba - Oxygen bvba te kopen, gaat de koper akkoord dat zijn persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer en emailadres) door Oxygen Clubs bvba - Oxygen bvba bewaard en bewerkt worden.

12.2. Oxygen Clubs bvba - Oxygen bvba zal deze gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking van de bestelling van de koper.

12.3. Conform de wet beschikt de koper over een recht van toegang, verbetering of schrapping van zijn persoonsgegevens die hem betreffen en die door Oxygen Clubs bvba - Oxygen bvba worden bewaard: dergelijke verzoeken moeten gericht worden hetzij naar het volgend emailadres webshop@oxygenfitness.be of per brief aan het volgende adres: Heerweg 12, 9810 Eke

Openingsuren

maandag: 09:00 - 22:30
dinsdag: 09:00 - 22:30
woensdag: 09:00 - 22:30
donderdag: 09:00 - 22:30
vrijdag: 09:00 - 21:00
zaterdag: 10:00 - 18:00
zondag: 10:00 - 18:00